Algemene Voorwaarden

 1. De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Multihost, Broekstraat 55, 9255 Buggenhout en haar klanten.
 2. Elke bestelling en gebruik van diensten duidt op een inzage -en akkoordverklaring van de klant met onze voorwaarden.
 3. Multihost is niet verplicht diensten of producten te leveren indien de solvabiliteit door Multihost als niet bevredigend wordt geacht
 4. Materiaal dat door Multihost wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien is niet toegestaan en kan zonder waarschuwing verwijdert worden.
 5. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing scripts te deactiveren die de normale werking van de server beïnvloeden.
 6. Multihost is niet verplicht terugbetalingen te doen nadat Multihost een account heeft verwijderd wegens het niet naleven van de voorwaarden.
 7. De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
 8. Multihost kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Multihost of een bedrijf dat door Multihost is ingeschakeld. Multihost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Multihost. Multihost is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Multihost gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Multihost kan ook ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door programmatuur (software, scripts, code, enzovoort ..)
 9. Multihost is niet verantwoordelijk voor dataverlies van welke aard dan ook.
 10. Alle betalingen dienen te geschieden 14 dagen na factuurdatum.
 11. Bij het niet betalen van 1 of meerdere facturen binnen de gestelde termijn:
  • Kan Multihost eenzijdig beslissen om alle diensten van desbetreffende klant te stoppen.
  • wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest gerekend van 12% per jaar op de hoofdsom met een minimum van 10 EUR.
 12. Alle accounts, tenzij anders vermeld worden per jaar gefactureerd.
 13. Opzegging van de overeenkomst dient uiterlijk 30 dagen voor het verlopen van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij aangetekend schrijven worden gedaan.
 14. Multihost behoudt zich het recht om prijzen en formules aan te passen.
 15. Multihost houdt zich het recht om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.
 16. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.